Tổng quan về Addinol.vn

Giấy Chứng Nhận

Hệ thống quản lý chất lượng và quản lý môi trường của ADDINOL Lube Oil GmbH được chứng nhận bởi TÜV Süd Management Service GmbH theo tiêu chuẩn DIN EN ISO 9001:2008 và 14001:2004.

Hệ thống quản lý chất lượng của ADDINOL Lube Oil GmbH được xây dựng và áp dụng đồng bộ cho tất cả các phòng ban từ Phòng kinh doanh, Phòng nghiên cứuc và phát triển, Phòng quản trị …Đảm bảo việc tuân thủ đồng nhất các tiêu chuẩn trong hoạt động của công ty để kiểm soát được chất lượng và toàn bộ hoạt động kinh doanh cũng như việc tuân thủ các quy định của pháp lý, các quy chuẩn quốc gia và tiêu chuẩn quốc tế. Các công nghệ tiên tiên nhất và yêu cầu cao nhất từ phía khách hàng và đối tác có một tác động đáng kể để chúng tôi hoàn thiện hệ thống quản lý này. Hệ thống này còn giúp chúng tôi luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm cao và ổn định, một điều kiện sản xuất thân thiện với môi trường và sự tiến bộ, hoàn thiện liên tục cho các sản phẩm của chúng tôi. Thêm nữa, còn cho phép chúng tôi phản ứng nhanh và linh hoạt theo những nhu cầu của thị trường.

Hệ thống quản lý chất lượng của chúng tôi là một sự kết hợp các mục tiêu kinh tế, sinh thái và xã hội. Mối quan tâm lớn nhất của hệ thống quản lý môi trường của ADDINOL Lube Oil GmbH là việc cải thiện hiệu suất môi trường của chúng tôi dựa theo các tiêu chí sau:

-    Phát triển các sản phẩm mang tính sáng tạo cao và thân thiện môi trường
-    Sử dụng tiết kiệm hợp lý các nguyên liệu thô và các tài nguyên tự nhiên khác
-    Giảm thiểu tối đa lượng tiêu thụ nhiên liệu từ bất kỷ nguồn nào, như: nước, nước nóng, điện, hơi…
-    Sản phẩm thân thiện môi trường và quản lý rác thải
-    Ngăn chặn việc phát thải các chất độc hại

Giấy chứng nhận có hiệu lực của chúng tôi có thể được tải về ở đây.
Copyright © 2015. Addinol.vn - All rights reserved